PLAŻA

Tytuł projektu: „Podzielmy się plażą!” – zachowanie i ochrona siedlisk lęgowych ptaków nadmorskich na Pomorzu dla podniesienia atrakcyjności turystycznej wybranych gmin – etap I – przygotowanie dokumentacji.

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.

Koszt całkowity projektu: 87 600,00 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 87 600,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Gdańsku w formie dotacji: 75 000,00 PLN

wersja kolor  http://wfos.gdansk.pl/

Partnerzy:

logohttp://www.kuling.org.pl/

 

Wkład własny: 12 600,00 PLN

 

Cel/(e) projektu:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania trzech obszarów: Gdańsk Górki Wschodnie (rezerwat przyrody Ptasi Raj), okolice Ustki oraz Lubiatowo (gm. Choczewo), łączącej potrzebę ochrony cennych i rzadkich gatunków ptaków z potrzebami człowieka oraz dającej potencjał wzrostu zainteresowania turystycznego. Powstanie szczegółowa dokumentacja zawierająca opis warunków przyrodniczych, uzasadnienie przyjętego rozwiązania oraz projekt architektoniczny wraz z analizą finansową i kosztorysem. Opracowanie niniejszej dokumentacji pozwoli na dalsze procedowanie mające na celu uzyskanie środków finansowych na realizację prac inwestycyjnych w ww. trzech obszarach.

Opis projektu:

Niniejszy projekt wynika bezpośrednio w działań Stowarzyszenia KULING, polegających na realizacji w 2016 r. projektu „Przyroda wybrzeży – poznaj, decyduj, chroń”. Zrealizowane zostały warsztaty z mieszkańcami dwóch z lokalizacji wskazanych w tym projekcie (Ustka i Lubiatowo). W obu tych miejscach pomysł zagospodarowania plaż, który z ochrony przyrody ma robić atut turystyczny, spotkał się z zainteresowaniem – zarówno mieszkańców jak i lokalnych polityków. Daje to nadzieję na wypracowanie maksymalnie skutecznych rozwiązań, które znajdą uznanie także w gremiach oceniających projekty i udzielających dofinansowania na ich realizację.

Zadanie planowane do realizacji będzie miało wpływ na wzrost świadomości ekologicznej w sposób pośredni, ale długofalowy. Aktualny etap polegać będzie na przygotowaniu dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. Prawidłowo przygotowane dokumenty posłużą w kolejnym etapie do próby pozyskania kolejnego finansowania i realizacji zaplanowanych rozwiązań architektonicznych w terenie. Na przykładzie Parku Wydmowego w Helu oraz Cypla Helskiego można stwierdzić, że udostępnianie cennych przyrodniczo obszarów poprzez wyznaczanie ścieżek edukacyjnych, budowę kładek spacerowych, stawianie tablic itp. ma wpływ na wzrost świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Taki właśnie długofalowy cel przyświeca niniejszemu projektowi.

Efektem twardym projektu ma być przede wszystkim powstała dokumentacja, niemniej ważne będzie także docieranie do osób i instytucji zainteresowanych tematem. W związku z tym planuje się wystąpienie z konkretnymi koncepcjami architektonicznymi podczas spotkań z instytucjami decyzyjnymi oraz społecznościami lokalnymi, planowanymi do realizacji w roku 2017 przez Stowarzyszenie KULING. Oprócz tego zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca, w ramach której przekazane zostaną założenia rozwiązań architektonicznych i finansowych dla poszczególnych obszarów.

W dniach 25 kwietnia 2017r. w Ustce oraz 8 maja 2017r. w Sasinie odbyły się pierwsze z zaplanowanych w projekcie spotkań.

W Ustce w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta w Ustce, Urzędu Gminy Ustka, Rady Gminy Ustka, Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka, Błękitnego Patrolu WWF Polska, Urzędu Morskiego w Słupsku, Stacji Morskiej IO UG im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, WFOŚiGW w Gdańsku, Sołectwa Charnowo, Słowińskiego Parku Narodowego, RDOŚ w Słupsku oraz zespołu projektowego.

W Sasinie obecni byli przedstawiciele: społeczności lokalnej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Gminy Choczewo, WFOŚiGW w Gdańsku, PZPK Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Stowarzyszenia Lubiatowska Wydma, Polskiego Klubu Ekologicznego, Choczewskich Wieści, RDOŚ w Gdańsku, TAK DLA ATOMU, Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego oraz zespołu projektowego.  

Celem spotkań było przedstawienie założeń projektu i przystąpienie do wspólnego wypracowania rozwiązania dla ochrony sieweczki obrożnej na wybranych fragmentach plaż sąsiadujących z Ustką i Lubiatowem w połączeniu z utworzeniem małej infrastruktury turystycznej.

imgp9325_resize-sz-bzoma

Fragment plaży z wydmami – bardzo dobre siedlisko dla sieweczki obrożnej (foto. Sz. Bzoma).

 

 

 

Program spotkań został podzielony na dwie części: część prezentacyjną oraz część dyskusyjną.

Część prezentacyjna była częścią merytoryczną, której celem było przedstawienie: charakterystyki przyrodniczej wybranego fragmentu wybrzeża, problemu jaki projekt „Podzielmy się plażą” ma rozwiązać, charakterystyki gatunku, który ma zostać objęty ochroną w ramach realizacji projektu wraz z uzasadnieniem konieczności jego ochrony oraz istniejących zagrożeń, propozycji rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju obszarów. Zostały przedstawione przykładowe rozwiązania architektoniczne platform oraz wież widokowych dla zobrazowania możliwości rozwiązań do zastosowania na wybranych fragmentach wybrzeża sąsiadujących z Ustką i Lubiatowem. Część pierwszą zamknęła prezentacja projektów zrealizowanych przez Fundację, w ramach których zrealizowano w naszym regionie rozwiązania łączące dobro przyrody i dobro człowieka.

W drugiej części obu spotkań wywiązała się konstruktywna dyskusja na temat przedstawionej koncepcji. Pytania zadawali zarówno zaproszeni goście jak też realizujący projekt. Założenia projektowe spotkały się z pozytywnym przyjęciem gości. Uzyskano wstępne deklaracje poparcia projektu oraz współpracy, a także propozycje rozwiązań poruszanych kwestii. Liczymy, że uda nam się wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania zarówno dla ochrony sieweczki obrożnej jak też społeczności lokalnych, a także przyjezdnych turystów z całej Polski.

Spotkanie w Ustce, 25.04.2017r.

dsc_7954

Spotkanie w Sasinie, 08.05.2017r.

dsc_7990      dsc_7993

dsc_7996